Domáca pekáreň - Home Bakery - čerstvé domáce koláče na objednávku

Obchodné podmienky

Údaje o firme:  
Názov firmy
(prevádzkovateľ Home Bakery.sk):
AIR&WORLD, spol. s r.o.
Sídlo firmy: Železničiarska 7, 811 04 Bratislava
Prevádzkareň: Kaštieľska 30, Bratislava
IČO: 36830534

 
Zapísaná v Obchodnom registri okr.súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka č. 47817/B

(ďalej len Predávajúci)

Orgán dohľadu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

čl. 1
Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov Predávajúceho cez internet na internetových stránkach www.homebakery.sk .Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ – ďalej iba Kupujúci)

2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom a anglickom jazyku.

4. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

5. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

6. Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.homebakery.sk.

čl. 2
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na internetovej adrese www.homebakery.sk. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

• Objednanom tovare a jeho cene
• Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o spôsobe doručenia objednaného tovaru
• Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Prijatá elektronická zálohová objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bez odkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@homebakery.sk alebo objednavky@homebakery.sk

3. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);

b. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

c. Množstvo objednávaného tovaru;

d. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar bude prevzatý Kupujúcim v prevádzkarni na ulici Palisády 23 v Bratislave;

e. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;

f. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo rodinný príslušník). Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

čl. 3
Storno objednávky

1. Kupujúci má právo objednávku zrušiť či zmeniť najneskôr 24 hodín pred požadovanou dodávkou tovaru, a to buď telefonicky alebo e-mailom. Pre zrušenie objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a popis objednaného. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

čl. 4
Cenové podmienky

1.Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.homebakery.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.homebakery.sk . Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.homebakery.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0,- €” alebo “1,-€”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

čl. 5
Platobné podmienky

1.Platby sa vykonávajú v EUR v hotovosti alebo bankovým prevodom, pričom Predávajúci vyžaduje pri objednávke nad 50 EUR platbu v plnej výške vopred. Kupujúci poukáže dlžnú sumu na účet č. SK16 1100 0000 0026 2118 2037 vo formáte IBAN: 2621182037/1100 a ako variabilný symbol uvedie číslo elektronickej objednávky. Pri tomto spôsobe nákupu si Kupujúci vyzdvihne tovar v predajni (alebo využije dovoz) spolu s vyúčtovacou faktúrou, až po splnení podmienky o úhrade a pripísaní dlžnej sumy na účet Predávajúceho.

čl. 6
Dodacie podmienky

1.Spôsob odovzdania tovaru určuje Predávajúci, pokiaľ v Kúpnej zmluve nie je stanovené inak. Druhy dopravy:

• Firemná doprava Homebakery.sk
• Doprava kuriérom

2.Pri objednaní tovaru v cene viac ako 150 EUR je doprava po Bratislave zadarmo a nie je učtovaná.V prípade, ak je cena tovaru nižšia ako 150 EUR, alebo je tovar dodaný na miesto určenia v blízkom okolí hlavného mesta Bratislavy (do okruhu do 20km od mesta Bratislavy), je k celkovej čiastke za tovar pripočítaná cena dopravy.

3.Cena dopravy*:

Zóna Mestská časť do 30 € 30-70 € nad 70 €
         
A Staré mesto, Nivy, Prievoz 3 € zadarmo zadarmo
         
B Ružinov - zvyšok, Nové Mesto, Karlová Ves,      
  Petržalka, Dlhé diely 5 € 3 € zadarmo
         
C Rača, Východné,       
  Vajnory, Dúbravka, Lamač, Devín,      
  Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica 6 € 4,50 € 3 €
         
D Predmestia a územia mimo Bratislavy (Jarovce, Rusovce, Čunovo , Ivanka pri Dunaji, Rovinka, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave, Čierna voda, Senec a okolie, Pezinok a okolie, Malacky a okolie,…) 1 € / 1 km 1 € / 1 km 1 € / 1 km

*v určitých prípadoch napr. z kapacitných dôvodov, si vyhradzujeme právo na zrušenie dovozu našim kuriérom.

4.V prípade, ak je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné opakovane doručovať tovar alebo iným spôsobom ako bolo určené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.

5.Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď telefonicky alebo e-mailom oznámiť Predávajúcemu.

6.Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

čl. 7
Termín dodania

Súčasťou Kúpnej zmluvy je požadovaný termín dodania tovaru. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany Predávajúceho je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho telefonicky informovať ihneď po zistení takejto situácie.V prípade predĺženia doby trvania dodania dlhšej ako 2 hodiny oproti požadovanému termínu dodania má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že tak urobí ihneď po informácii o omeškaní dodávky zo strany Predávajúceho. Toto právo sa nevzťahuje na predĺženie doby dodania spôsobenej okolnosťami, ktoré nie sú ovplyvniteľné zo strany Predávajúceho (nehody, živelné pohromy a pod.)

čl. 8
Záručné podmienky a záručná doba

1.Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Po 24 hodinách právo reklamácie u Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní.

2.Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.

3.Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, a to do 24h od prevzatia tovaru. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť do 24h na adresu predajne reklamovaný tovar, v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri do 8 Stupňov Celzia, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru, vrátane Požadovaných dokladov – faktúra alebo pokladničný blok. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

čl. 9
Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.


Milujeme dobroty, no najmä chuť a vôňu poctivých domácich koláčov plných ovocia, maku, či orechov.. Naše koláče chutia ako od babičky a každý jeden pečieme s domácou starostlivosťou a láskou. Chceme byť Vašou „prešporskou“ domácou pekárňou!

Upečieme pre Vás tradičné koláče, obľúbené zahraničné i domáce torty, ako aj slané pochúťky na Vaše posedenia s priateľmi, rodinou či obchodnými partnermi.

Zatiaľ sme pre Vás pripravili ponuku viac než 30 koláčov a všakovakých iných dobrôt. Naše maškrty sú vždy absolútne čerstvé, upečené priamo na Vašu objednávku.

Váš Home Bakery tím

Môj košík

v košíku
0
suma spolu
0,00